Kaarten bestellen

Kaarten bestelle foar it Oare Fyzje Sjongfestival, it jûnfoljende muzykspektakel yn it Weidumer Doarpshûs dochst hjirre.

It Oare Fyzje Sjongfestival wurdt mei mooglik makke troch:
Studio Smids 
HD Studio 
Doarpshûs Weidum
Sjongerij Weidum

Patrick Kramer Lightning Designer
Janneke de Boer Tekst & Kommunikaasje
PDF-Grafie

Fanút hiel Fryslân komme de leafhawwers nei it terpdoarpke Weidum om dit unike konsert by te wenjen. Fans én bookmakers beskôgje Oare Fyzje SjongFestival dan ek as dé generale repetysje foar it echte Eurovision Song Contest 2019, dat in pear dagen letter yn Tel Aviv plak hat.


*
*
*
Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring