Leden Fanfare

Anky
Annemiek
Aukje
Bauke
Bente
Binke
Christien
Coby
Corina
Dicky
Doutsen
Eelke
Eize
Fedde
Gerbrich
Grietje
Haayo
Ingrid
Jacqueline
Jan
Janet
Janneke
Jeltsje
Jildou
Johanna
Jokelien
Klaes
Maaike
Pytrik
Remmelt
Sepkje
Stefanie
Sybren
Wietse
Wietske
Ytsje

Leden Malletband

Albert
Boukje
Helena
Jacob
Jan
Johan
Patricia
Silas
Theo
Wietse
Yme

Leerlingen Malletband

Ayso
Curtis
Gjalt
Hessel
Ivo
Kas
Maud
Pieter
Piter
Silas
Wietse
Wyke
Yme

Ereleden

Jan Suierveld (Weidum), 2020
Jan van Dijk (Weidum), 2018
Wietske Wiersma (Ljouwert), 2018
Siebolt Dijkstra (Mantgum)
Jan Nauta (Stiens)
Wiep de Ruiter (Wytgaard)

Leerlingen Fanfare

Christien
Eke
Johanna
Nanne
Pyke
Siske
Aaltsje
Bente
Janet
Jokelien
Jimte
Kiki-Yfke
Lisa
Lonneke
Remmelt

Lid worden

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Vul dan onderstaan formulier in.

*
*
 
 

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring