Leden Fanfare

Anky
Annemiek
Aukje
Bauke
Bente
Binke
Christien
Coby
Corina
Dicky
Doutsen
Eelke
Eize
Fedde
Gerbrich
Haayo
Ingrid
Jacqueline
Jan
Janet
Janneke
Jeltsje
Jildou
Johanna
Jokelien
Klaes
Maaike
Remmelt
Sepkje
Stefanie
Sybren
Wietse
Wietske
Ytsje

Leden Malletband

Albert
Ayso
Boukje
Curtis
Gjalt
Helena
Ivo
Jacob
Jan
Johan
Jorick
Patricia
Piter
Theo
Wietse
Yme

Leerlingen Malletband

Anky
Ayso
Beke
Curtis
Eade
Gjalt
Gjalt
Hidde
Idse
Ivo
Joas
Joas
Luka
Niek
Piter
Silke
Sylas
Thijn
Wietse
Wyke
Yde
Yme

Ereleden

Wiep de Ruiter (Wytgaard), 2014
Siebolt Dijkstra (Mantgum)
Jan Nauta (Stiens)
Jan van Dijk (Weidum), 2018
Wietske Wiersma (Ljouwert), 2018
Jan Suierveld (Weidum), 2020

Leerlingen Fanfare

Babette
Christien
Dustin
Eke
Johanna
Jurre
Nanne
Siske
Jokelien
Remmelt

Lid worden

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Vul dan onderstaan formulier in.

*
*
 
 

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring