Krystnacht-stream - De stream

24 december 2020

Thús mar Út: Krystnacht-stream
Waarmte en ljocht yn tsjustere dagen; stim Krystjûn ôf op www.harmonieweidum.nl
Want Kryst mei dy is safolle leuker!

Krystjûn 21:30 | www.harmonieweidum.nl

Krystnacht-stream is in gearwurking fan tsjerklike mienskip Westerwert, dûmny Hinne Wagenaar & Harmonie Weidum e.o.
Mei mooglik makke troch en mei grutte tank oan Gemeente Ljouwert, Doarpsbelang It Nut Weidum, Boubedriuw Van der Vegt foar sawol de lokaasjefoarsjennings as de waarme sop & farske kofje, lieding Harmonie Weidum e.o.: Johannes Terpstra, Ria Fennema, Kees Romers & Yme Kramer, muzikanten Harmonie Weidum e.o. & Mategroep Maat fan ‘e Muzyk.

Nb. De Krystnacht-stream is sawol 1ste as 2de Krystdei fia deselde wei werom te sjen.

Hâld de muzyk deryn!

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring